Omslag till Det förhistoriska Finnveden

Det förhistoriska Finnveden

John Gustavsson


Publicerad: 2011

Genre: Arkeologi

Språk: svenska

Sidantal: 180

Format: 190x268 mm

Utförande: limbunden

ISBN: 978-91-633-8788-3

Beställningsadress:
jolegu@gmail.com

Telefon: 08-181567


Recensioner:
Om Det förhistoriska Finnveden:
"Det är en skrift på 178 sidor som kan sägas vara en lärobok om Finnveden under 3600 år – från 2500 år fKr till 1100 år eKr./.../Det finns ett omfattande kartmaterial där man kan se förekomsten av runstenar,  hällkistor, domarringar, gårdar med gravfält och mycket mer."
ur www.varnamo.nu 5 juli 2012

Om Finnvedens ABC:
"Sidan 112 handlar om Hagshults socken och här berättas allmänt om socknen och namnet som första gången i skrift är känt från 1259 som Hagsiohylta. Går man till sidan 176 hittar man exempelvis en halvsida om kyrkoherden Lagergren i Tofteryd som bland annat tecknade ned många fornlämningar i bygden. För den som vill lära sig mer om bygdens tidiga historia är boken väl värd att studera."
ur Skillingaryd.se 5 juli 2012

Det förhistoriska Finnveden söker ge en övergripande bebyggelsearkeologisk analys av Finnveden. Området är litet behandlat i arkeologiska sammanhang i förhållande till det stora antalet fornlämningar som finns där. Boken utgår från fornlämnings-beståndet. Här framträder bland annat skillnaden mellan gravfälten från äldre och yngre järnålder som söker en förklaring.
   Kan fornlämningsbilden spegla administrativa funktioner och sociala skiktningar? Speglar till exempel hällkistorna i Göterydsområdet en stambildning, gravfälten från äldre järnåldet bandsamhällen och höggravfälten från yngre järnålder ett ätte­samhälle? Kan man genom studiet av fornlämningsmaterialet urskilja regioner som föregått området Finnveden, Småland och den svenska riksbildningen ?
   Fanns verkligen kungar i förhistorisk tid ? Kungabegreppet behöver definieras och diskuteras mer än vad som sker idag, alltför mycket tas för givet ! Hur gick processen till när det fasta gårdsbruket etablerades? Ensamgårdar eller bybildningar? Här har diskussionen fastnat i ett dualistiskt synsätt. Boken pekar på ett svar som innehåller både och. Kan fornlämningarna säga något om sockenbildningen i Finnveden? Författaren menar att så är fallet. Hur är det med objektiviteten i vetenskapen. Är den möjlig? John Gustavsson ger i Det förhistoriska Finnveden ett förslag till vetenskaplig objektivitet.
Recension: